Regulamin Rady Rodziców Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie PodgórnymI. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Rada Rodziców zwana dalej „Radą” reprezentuje ogól rodziców wychowanków.
 2. Rada działa na podstawie ustawy systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego
  regulaminu.

§ 2.

 1. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w przedszkolu.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie jeden z członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym. Następnie rodzice oddziału, który nie jest reprezentowany w Radzie wybierają nowego przedstawiciela zgodnie z § 6.

§ 3.

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.II. Wybory do Rady

§ 4.

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, niezależnie od liczby obecnych rodziców.
 2. Rodzice wychowanków danego oddziału zgromadzeni na zebraniu, wybierają z pośród siebie radę oddziałową.
 3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5.

 1. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
 2. Kandydaci do rady oddziałowej zgłaszani są na zebraniu. Osoba, która ma zostać kandydatem musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy uczestnik głosowania wskazuje jednego kandydata. Do rady oddziałowej wybierane są osoby z największą liczbą głosów. Jeżeli na ostatnie miejsce w radzie oddziałowej przypada ex aequo więcej niż jeden kandydat, głosowanie dla tych kandydatów jest powtarzane.

§ 6.

 1. Osoba otrzymująca największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 2. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyskały taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

§ 7.

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 30 dni od terminu wyborów.
 3. W przedszkolu nie tworzy się Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

§ 8.

 1. Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub radę oddziałową.
 2. Powodem odwołania może być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działanie na szkodę Przedszkola, drastyczne naruszanie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.
 3. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na posiedzeniu Rady w trybie uchwały.
 4. Rada może odwołać osoby Przewodniczącego Rady, Sekretarza oraz Skarbnika. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady, Sekretarza i Skarbnika następuje w następuje w wyniku głosowania na posiedzeniu Rady w trybie uchwały. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Rady, Sekretarza i Skarbnika, Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce.

III. Kompetencje Rady

§ 9.

 1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do Dyrektora, uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola,
  • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli przedszkola.
 3. Do zakresu zadań Rady należy w szczególności współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, w tym:
  • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do rozwoju przedszkola,
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
  • pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
  • organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
  • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
  • wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
  • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
  • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
  • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
  • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
  • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
  • rozwijanie z pomocą Rady Pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
  • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.

IV. Władze Rady

§ 10.

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza i Skarbnika.§ 11.

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego podczas każdorazowej jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę, w tym dokumentację finansową.

V. Posiedzenia Rady

§ 12.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7—dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 13.

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego Rady.
 2. Posiedzenia Rady powadzone są przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez Przewodniczącego członka Rady.
 3. W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Rada podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością głosów w obecności:
  1. co najmniej trzech członków obecnych na posiedzeniu Rady zwoływanego na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia,
  2. co najmniej połowy członków Rady dla posiedzeń zwoływanych w trybie pilnym.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 14.

 1. Członkowie Rady mają prawo do:
  • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno — wychowawczo — opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
  • wprowadzania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
  • głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VII. Fundusze Radyy

§ 15.

Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ustalonych naposiedzeniu Rady.§ 16.

Środki, o których mowa w § 14 przeznaczone są w szczególności na:

 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci i dla pracowników przedszkola,
 • finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
 • finansowanie wyposażenia przedszkola,
 • pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia, które uczęszczają do przedszkola,
 • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

§ 17.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna.

§ 18.

 1. Rada może mieć wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami finansowymi Rada dysponuje poprzez Skarbnika lub w szczególnych przypadkach przez Przewodniczącego, którzy w tym zakresie wykonują decyzje Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia tj. 20 stycznia 2012r.