Znalezione obrazy dla zapytania ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc” przedszkole

Rok 2019/2020 zapowiada się bardzo ciekawie. Grupa Bociany i grupa Sikorki przystępuje do ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień: ,,Moje zdrowie – moja siła, wielką moc”.

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 r – czerwiec 2020 r.

1. Cele projektu :

a) cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka/ucznia.

b) cele szczegółowe:

– nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,

– zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,

– utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,

– podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form  pomocy,

– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

– tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

– kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,

– poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,

– poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

Metody i formy

Do najczęściej stosowanych metod realizacji zadań zaplanowanych w projekcie będą następujące metody uwzględniające jego potrzeby, zainteresowania i możliwości:

– praca według koncepcji planu daltońskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                – metody: R. Labana, W. Sherborne;
– metoda organizacji środowiska (dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia);                                                                                                                                                                                                              – metoda przekazu wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu);
– metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu (czystość ciała, jego hartowanie);
– metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych (powtarzanie pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych);
– metody aktywizujące (drama, burza mózgów, techniki twórczego myślenia);
– konkursy i techniki plastyczne ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      –  słowne (rozmowy, pogadanka, dyskusja, opowiadania, wiersze);
– zadań stawianych do wykonania;
– samodzielnych doświadczeń;
–  metoda projektów.

Wyżej wymienione metody znajdą zastosowanie w takich formach pracy z dziećmi jak:
– gry i zabawy ruchowe;
– dyżury;
– uroczystości;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      –  spacery i wycieczki;
– czynności samoobsługowe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               – spotkania z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia;
– zajęcia z wykorzystaniem utworów literackich;
– zajęcia sprzyjające aktywizacji umysłowej;
–  udział konkursach, wystawach.

Środki pracy: prezentacje multimedialne, zestaw komputerowy, projektor, płyty CD, albumy, książki, mapki, zdjęcia, ilustracje, plakaty, foldery, plansze, obrazy, gazety, teksty utworów, przybory gimnastyczne, urządzenia gimnastyczne.

Przewidywane osiągnięcia

Dzieci:

– Mają możliwość czerpać satysfakcję z kreatywnego działania,                                                                                                                                                                                                                                               – Uczą się prawidłowych nawyków żywieniowych,                                                                                                                                                                                                                                                                        – Usprawniają swoja motoryczność,                                                                                                                                                                                                                                                                                                – Rozbudzają doznania wielozmysłowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                          – Potrafią współdziałać w celu osiągnięcia zamierzonych planów,                                                                                                                                                                                                                                            – Wzmacniają wiarę we własne możliwości,                                                                                                                                                                                                                                                                                  – Budują świadomość ciała i przestrzeni.

Nauczyciel:

– Wykorzystuje nowoczesne pomoce edukacyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                        – Prowadzi zajęcia w sposób ciekawy, pomysłowy,                                                                                                                                                                                                                                                                      – Stwarza twórczą atmosferę w grupie,                                                                                                                                                                                                                                                                                            – Zacieśnia współpracę z rodzicami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                – Wzbogaca swój warsztat pracy.

Tematyka zajęć

Przewidziano realizację 5 modułów z poszczególnymi zadaniami:

  • ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”

1) ,,Zdrowie” – co oznacza to pojęcie, jaki ma wpływ na nasze życie , sposoby ochrony  zdrowia/życia – organizacja spotkania z lekarzem/ratownikiem medycznym/pielęgniarką.

2)  ,,Czy rośliny chorują , jak je leczyć?” – prowadzenie obserwacji, zajęcia edukacyjne, nawiązanie współpracy z biologiem/mikrobiologiem, warto zastanowić się wspólnie  z dziećmi czy rośliny czują, co o tym świadczy – projekt badawczy.

3) ,,Kodeks zdrowego i bezpiecznego ucznia” – utrwalenie zasad bezpieczeństwa, kodeks                 w formie tablicy motywacyjnej – monitorowanie przestrzegania zasad w praktyce.

4) ,, Trudna sztuka mówienia nie” – przeprowadzenie zajęć tematycznych związanych                  z pojęciem asertywność. Zajęcia będą poświęcone uświadamianiu u dzieci własnych potrzeb, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

5) ,,Quiz wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie” – w grupie, podsumowanie wiadomości.

6) Dowolne zadanie o tematyce modułu wg pomysłów dzieci lub nauczyciela.

  • ,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ”

1) „Piramida żywienia” – organizacja spotkania z dietetykiem lub lekarzem,grupowa praca plastyczna.

2) ,,Wybieram zdrowe jedzenie” – konkurs przedszkolny, przygotowanie dowolnej zdrowej potrawy wg. instrukcji czynnościowej .

3) ,,Dzień warzywa” – organizacja dnia warzyw, ale niezbyt lubianych przez dzieci np. ,,Dzień brukselki”, ,,Dzień kalafiora” itp.

4) ,,Zamiast soku”zabawa badawcza, uświadomienie dzieciom ile łyżek cukru jest w ich  ulubionych soczkach i jak wpływa to na zdrowie, przygotowanie koktajlu mleczno – owocowego.

5) ,,Co to znaczy BIO?” – zorganizowanie wyjścia do sklepu ze zdrową żywnością.

6) ,,Wspieramy polskie rolnictwo” – przygotowanie szaszłyków z polskich owoców bądź

warzyw.

7) Dowolne zadanie o tematyce modułu wg pomysłów dzieci lub nauczycieli.

  • „PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”

1) ,,Sport to zdrowie” – spotkanie z trenerem/zawodnikami wybranej dyscypliny sportowej, zajęcia edukacyjne lub sportowe, ukazanie wielu możliwości, sport jako hobby.

2) ,,Olimpiada w Jarzynowie” – organizacja zawodów sportowych w grupie, zajęcia z rodzicami.

3) ,,Aktywne metody w zabawie” – przeprowadzenie zabaw ruchowych, wykorzystanie różnych metod np. według C. Orffa, W. Sherborne itp.

4) ,,Niezależnie od wieku” – stworzenie z dziećmi ulotek propagujących zdrowy tryb życia  i rozdanie przechodniom podczas spaceru.

5) ,, Elementarz sportowy” – zapoznanie z treścią i nauka na pamięć (części) dowolny wiersz lub piosenka.

6) ,,Dzień sportu” – organizacja imprezy na terenie placówki.

7) Dowolne zadanie o tematyce modułu wg pomysłów dzieci lub nauczycieli –  np.„Sprintem do Maratonu”

  • ,, ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”

1) „Internet a bezpieczeństwo” – burza mózgów – zalety i wady/zagrożenia wynikające  z korzystania z Internetu, stworzenie plakatu.

2) ,,Oglądam kiedy chcę” prelekcja dla rodziców, uzależnienie od komputera dotyka coraz młodsze dzieci, nie wolno bagatelizować objawów,  przedstawienie zasad korzystania z dobrodziejstw techniki dla dzieci itp. , np.podczas zebrania, tablica ogłoszeń grupy.

3) ,, Ja i moi koledzy” – zajęcia tematyczne, zabawy, odgrywanie scenek, prezentacja multimedialna (do wyboru). Uświadomienie, że każdy z nas jest inny, kształtowanie postawy szacunku i akceptacji dla wyborów innych osób. Ukazanie, że lepiej spędzać czas                           z rówieśnikami, zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne

5) ,,Mój wymarzony rower” – praca plastyczna indywidualna lub grupowa.

6) Dowolne zadanie o tematyce modułu wg pomysłów dzieci lub nauczycieli.

  • ,,GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC”

1) ,,Za kilkanaście lat” – film/prezentacja dotycząca negatywnego wpływu człowieka na naszą planetę, ważne jest ukazanie skutków dotychczasowych działań.

2) ,,Śmiecioludek” – uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie plastycznym – kwiecień.

3) ,,Eko – wiersz, bajka” – zadanie dla chętnych dzieci i rodziców.

4) ,,Lubimy zabawy i eksperymenty” – przeprowadzenie z dziećmi dowolnej zabawy badawczej/eksperymentu np. malowanie na mleku, tęcza na talerzu, wulkan z cytryny, ukryte w lodzie itp.

5) Dowolne zadanie o tematyce modułu wg pomysłów dzieci lub nauczycieli.

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:

  • Obserwację zaangażowania dzieci w poszczególne zadania,
  • ankietę dla rodziców,
  • rozmowy z dziećmi i rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, obserwacja zaangażowania wychowanków  i przeprowadzone rozmowy z dziećmi i rodzicami pozwolą ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę     i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.  Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane  w sprawozdaniu w czerwcu 2020 r.